ĎALŠIE INFORMÁCIE


INFORMÁCIE PRE ČESKÝCH ZÁKAZNÍKOV

Texty na servítkach uvedené v slovenčine je možné preformulovať do češtiny. Požadovaný text stačí vpísať do poznámky. Prípadne použiť náš program pre vlastný návrh. Po vytvorení objednávky, Vám do 2 pracovných dní zašleme grafický návrh pre odsúhlasenie, prípadne ďalšie úpravy.
Možnosti platby pre českých zákazníkov: bankový prevod,  PayPal.
Pre platby bankovým prevodom k dispozícií český účet.
Pri zvolenej platbe bankovým prevodom, obdrží zákazník z ČR informácie o hodnote objednávky aj v českých korunách (podľa aktuálneho kurzu FIO banky).

 

 

 

 

 

späť na úvodnú stránku

 

 

 

Obchodné podmienky

1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu www.decorpress.sk
(ďalej len obchod):

Predávajúci:
Decorpress s.r.o.
Svätopluková 1140/24
075 01  Trebišov
Slovenská republika
IČO: 50220144
DIČ: 2120248163
nie sme platcami DPH
(ďalej len predávajúci),

2. Kupujúcim sa rozumie spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorá odoslala objednávku prostredníctvom portálu www.decorpress.sk.
Právne vzťahy s kupujúcim - spotrebiteľom, ktoré nie sú výslovne upravené v týchto Obchodno reklamačných podmienkach sa riadia príslušnými ustanoveniami  zák. č. 40/1964 Zb., Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov.
Právne vzťahy s kupujúcim - podnikateľom, ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými a reklamačnými podmienkami ani zmluvne sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
3. Objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky, spracovaný systémom obchodu.
4. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení.

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy
 
1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitosti požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.
2. Minimálna hodnota objednávky nie je stanovená.
3. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obidve zúčastnené strany.
4. Predávajúci akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru na adresu dodania kupujúcemu.
5. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 1 hodiny od jej odoslania. (Predávajúci začne objednávku vybavovať najskôr po 1 hodine od prijatia objednávky).
6. Prioritne sa vybavujú objednávky, v ktorých kupujúci platí vopred - prevodom na náš účet. Faktúra a jej opis bude odoslaná na email zadaný v objednávkovom formulári, prípadne všetky údaje potrebné k realizácii platby oznámené telefonicky až po skompletizovaní objednávky. Neuhradenie faktúry je považované za porušenie obchodných podmienok.
7. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.
8.  Na tovar vyrobený na objednávku alebo jasne personalizovaný tovar sa nevzťahuje 14 dňová lehota vrátenia, personalizovaný produkt nie je možné vrátiť.
9. Predávajúci si vyhradzuje právo dodať len reálne dostupné množstvá kupujúcim objednaných položiek.
10. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
III. Dodacie podmienky a termíny

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko (sídlo), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu, alebo vo formulári objednávky. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov (Slovenská pošta, kuriérska spoločnosť), alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, resp. na základe dohody s kupujúcim.
2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte, alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.
3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.
4. Predávajúci odošle tovar kupujúcemu v čo možno najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky (spravidla je to v priebehu do 10 pracovných dní). Doba pre odoslanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia. Takáto situácia je kupujúcemu oznámená telefonicky, alebo emailom. Nedodanie tovaru do 31 kalendárnych dní oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.
5. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.
6. Kupujúci si je vedomý a odoslaním svojej objednávky súhlasí, v prípade porušenia obchodných podmienok, so zverejnením svojho celého mena, adresy a mesta bydliska na www.decorpress.sk a, alebo na partnerských webstránkach v sekcii na to vytvorenej.

IV. Kúpna cena a možnosti platby
 
1. Všetky ceny uvedené na www.decorpress.sk sú s DPH.
2. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru (na dobierku) prípadne v termíne uvedenom na faktúre (pri platbe vopred), pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.
3. Ak je cena tovaru hradená prostredníctvom elektronického platobného styku, je tovar expedovaný prednostne po pripísaní celkovej ceny v prospech účtu predávajúceho.
4. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu vopred bez udania dôvodu.
5. V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred, predávajúci považuje objednávku za neplatnú.
6. Možnosti platby u predávajúceho: osobný odber na základe dohody, alebo pri prevzatí zásielky u kuriéra; prevodom na účet, alebo prevodom cez PayPal.
 
V. Záruka, reklamácie, doklady
1. Predávajúci dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú spolu s tovarom, to znamená: Faktúru - daňový doklad.
2. Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku výslovne uvedenú vo faktúre (Dodacom liste - dodací list slúži zároveň ako záručný list), ak to nie je v dodacom liste uvedené tak minimálna záruka je 24 mesiacov odo dňa predaja.
3. Kupujúci je povinný informovať predávajúceho na kontaktnom telefónnom čísle, alebo kontaktnej emailovej adrese o prípadnom poškodení objednaného tovaru treťou stranou (prepravcom) najneskôr nasledujúci deň po prevzatí tovaru, inak kupujúci stráca nárok na uplatnenie reklamácie.
4.Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne predávajúcim, alebo výrobcom tovaru zmocnená.
 
V. Podmienky prijatia vlastného námetu
Na tlač vlastného obrázka musí kupujúci vlastniť licenčné práva k používaniu danej grafiky. V prípade, ak si kupujúci nie je istý právom na použitie daného motívu, kupujúci má povinnosť kontaktovať  príslušného majiteľa práv. V nejasných prípadoch sa takéto motívy nemôžu použiť.  Za grafiky nahraté kupujúcim do online návrhára berie zodpovednosť klient. Používanie známych ochranných známok alebo firemných log spravidla znamená takisto porušovanie autorských práv jednotlivých majiteľov. Pokiaľ tretia strana uplatní voči prevádzkovateľom online obchodu Decorpress svoje nároky z porušenia vlastníckych alebo autorských práv, kupujúci je povinný predávajúceho o týchto oprávnených nárokov oslobodiť a uhradiť náklady na obhajobu. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo, v odôvodnených prípadoch uvedených v ďalších bodoch odmietnuť výrobu personalizovanej servítky a objednávku nevybaviť s udaním dôvodu. V takom prípade bude finančná úhrada vrátená v plnej výške objednávateľovi do 1 mesiaca odo dňa doručenia objednávky spolu s predlohou.

VI. Dôvody odmietnutia vlastného námetu

  1. Obrazovú predlohu je možné zamietnuť z dôvodu nevyhovujúcich technických parametrov, ktoré ovplyvňujú kvalitu výsledného produktu a z dôvodu nevhodného námetu.
  2. Nevyhovujúce technické parametre obrazovej predlohy sú: nevyhovujúca veľkosť, slabá ostrosť, veľmi tmavý alebo veľmi svetlý farebný kontrast.
  3. Nevhodnosť námetu posúdi predávajúciľ.
VII. Poštovné a balné
 
1. Cena za poštovné a balné bude zobrazená v košíku pri objednávaní kupujúcim na základe hmotnosti realizovanej objednávky.
2. Platbu realizujte po obdržaní emailu, v ktorom budú všetky potrebné údaje k realizovaniu platby.
 
VIII. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov
Odoslaním objednávky dáva kupujúci svoj súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu predávajúceho. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, najmä prostredníctvom kontaktného formulára na webových stránkach decorpress.sk. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim. Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje kupujúceho a ani ďalšie informácie o kupujúcom tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje kupujúceho nutné na doručenie tovaru poskytnuté prepravcovi.

IX. Alternatívne riešenia sporov. 

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@decorpress.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
 
Orgán dozoru
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 055/6220 781
fax č.: 055/ 6224 547
 
 

späť na úvodnú stránku