Obchodné a reklamačné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov         

1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim:

sídlo:
Decorpress s.r.o.
Svätopluková 1140/24
075 01  Trebišov
Slovenská republika

IČO: 50220144
IČ DPH: SK2120248163
(ďalej len prevádzkovateľ),
uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu www.decorpress.sk
(ďalej len obchod)

2. Kupujúcim sa rozumie spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorá odoslala objednávku prostredníctvom portálu www.decorpress.sk.
Právne vzťahy s kupujúcim – spotrebiteľom, ktoré nie sú výslovne upravené v týchto Obchodno reklamačných podmienkach sa riadia príslušnými        ustanoveniami  zák. č. 40/1964 Zb., Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov.
Právne vzťahy s kupujúcim – podnikateľom, ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými a reklamačnými podmienkami ani zmluvne sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
3. Objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky, spracovaný systémom obchodu.
4. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení.

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitosti požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.
2. Minimálna hodnota objednávky je stanovená.
3. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obidve zúčastnené strany.
4. Prevádzkovateľ akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru na adresu dodania kupujúcemu.
5. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 1 hodiny od jej odoslania. (Prevádzkovateľ začne objednávku vybavovať najskôr po 1 hodine od prijatia objednávky).
6. Prioritne sa vybavujú objednávky, v ktorých kupujúci platí vopred – prevodom na náš účet. Faktúra a jej opis bude odoslaná na email zadaný v objednávkovom formulári alebo s tovarom, prípadne všetky údaje potrebné k realizácii platby oznámené telefonicky až po skompletizovaní objednávky. Neuhradenie faktúry je považované za porušenie obchodných podmienok.
7. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.
8. Pri vrátení tovaru sa prevádzkovateľ zaväzuje prevziať tovar (nie dobierka!) a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu zníženú o výšku preukázateľných nákladov spojených s realizáciou objednávky kupujúceho do 15 dní odo dňa doručenia tovaru prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na kupujúcim písomne uvedený účet, alebo inou formou po dohode obidvoch strán.
9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo dodať len reálne dostupné množstvá kupujúcim objednaných položiek.

 

III. Bezpečnosť a ochrana informácií

 

   Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s Kupujúcim, a žiadne z poskytnutých osobných údajov nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe.
Všetky osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne Kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky sú zhromažďované, spracovávané a archivované v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení, jedná sa najmä o meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu.
    Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas k zhromažďovaniu a spracovávaniu týchto osobných údajov pre účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do doby písomného vyjadrenia Kupujúceho o nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu Decorpress s.r.o., Svätopluková 1140/24, 07501 Trebišov.

 

IV. Dodacie podmienky a termíny

 

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko (sídlo), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu, alebo vo formulári objednávky. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (Slovenská pošta, kuriérska spoločnosť), alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, resp. na základe dohody s kupujúcim.
2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte, alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.
3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.
4. Prevádzkovateľ odošle tovar kupujúcemu v čo možno najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky (spravidla je to v priebehu do 10 pracovných dní). Doba pre odoslanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia. Takáto situácia je kupujúcemu oznámená telefonicky, alebo emailom. Nedodanie tovaru do 31 kalendárnych dní oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.
5. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.
6. Kupujúci si je vedomý a odoslaním svojej objednávky súhlasí, v prípade porušenia obchodných podmienok, so zverejnením svojho celého mena, adresy a mesta bydliska na www.decorpress.sk a, alebo na partnerských webstránkach v sekcii na to vytvorenej.

 

V. Kúpna cena a možnosti platby

 

1. Všetky ceny uvedené na www.decorpress.sk sú s DPH.
2. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru (na dobierku) prípadne v termíne uvedenom na faktúre (pri platbe vopred), pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.
3. Ak je cena tovaru hradená prostredníctvom elektronického platobného styku, je tovar expedovaný prednostne po pripísaní celkovej ceny v prospech účtu prevádzkovateľa.
4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu vopred bez udania dôvodu.
5. V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.
6. Možnosti platby u prevádzkovateľa: osobný odber na základe dohody, alebo pri prevzatí zásielky u kuriéra; prevodom na účet, alebo prevodom cez PayPal.

 

V. Záruka, reklamácie, doklady

 

1. Prevádzkovateľ dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú spolu s tovarom, to znamená: Faktúru – daňový doklad.
2. Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku výslovne uvedenú vo faktúre (Dodacom liste – dodací list slúži zároveň ako záručný list), ak to nie je v dodacom liste uvedené tak minimálna záruka je 24 mesiacov odo dňa predaja.
3. Kupujúci je povinný informovať predávajúceho na kontaktnom telefónnom čísle, alebo kontaktnej emailovej adrese o prípadnom poškodení objednaného tovaru treťou stranou (prepravcom) najneskôr nasledujúci deň po prevzatí tovaru, inak kupujúci stráca nárok na uplatnenie reklamácie.
4.Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom, alebo výrobcom tovaru zmocnená.
5. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom na adrese info@decorpress.sk spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy. Ak sa takto rozhodnete, zašlite nám spolu s tovarom Vami podpísané písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením Vášho mena a priezviska, Vašej adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla účtu pre finančné vysporiadanie. Formulár na odstúpenie od zmluvy je k dispozícii tu:

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Decorpress s.r.o. Svätopluková 1140/24 07501 Trebišov

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ………….. – Dátum objednania/dátum prijatia* ………….. – Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ………….. – Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ………….. – Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ………….. – Dátum ………….. * Nehodiace sa prečiarknite.

 

VI. Kedy zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy

 

Podľa § 7 zákona č. 102 z roku 2014 spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa
b) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby.

 

VII. Podmienky prijatia vlastného námetu

 

Na tlač vlastného obrázka musí kupujúci vlastniť licenčné práva k používaniu danej grafiky. V prípade, ak si kupujúci nie je istý právom na použitie daného motívu, kupujúci má povinnosť kontaktovať  príslušného majiteľa práv. V nejasných prípadoch sa takéto motívy nemôžu použiť.  Za grafiky nahraté kupujúcim do online návrhára berie zodpovednosť klient. Používanie známych ochranných známok alebo firemných log spravidla znamená takisto porušovanie autorských práv jednotlivých majiteľov. Pokiaľ tretia strana uplatní voči prevádzkovateľom online obchodu Decorpress svoje nároky z porušenia vlastníckych alebo autorských práv, kupujúci je povinný prevádzkovateľa online obchodu Decorpress od týchto oprávnených nárokov oslobodiť a uhradiť náklady na obhajobu.Zhotoviteľ si vyhradzuje právo, v odôvodnených prípadoch uvedených v ďalších bodoch odmietnuť výrobu personalizovanej servítky a objednávku nevybaviť s udaním dôvodu. V takom prípade bude finančná úhrada vrátená v plnej výške objednávateľovi do 1 mesiaca odo dňa doručenia objednávky spolu s predlohou.

 

VIII. Dôvody odmietnutia vlastného námetu

 

  1. Obrazovú predlohu je možné zamietnuť z dôvodu nevyhovujúcich technických parametrov, ktoré ovplyvňujú kvalitu výsledného produktu a z dôvodu nevhodného námetu.
  2. Nevyhovujúce technické parametre obrazovej predlohy sú: nevyhovujúca veľkosť, slabá ostrosť, veľmi tmavý alebo veľmi svetlý farebný kontrast.
  3. Nevhodnosť námetu posúdi zhotoviteľ.

IX. Poštovné a balné

1. Cena za poštovné a balné bude zobrazená v košíku pri objednávaní kupujúcim na základe hmotnosti realizovanej objednávky.
2. Platbu realizujte po obdržaní emailu, v ktorom budú všetky potrebné údaje k realizovaniu platby.

X. Záverečné a prechodné ustanovenia

 

Odoslaním objednávky dáva kupujúci svoj súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje kupujúceho a ani ďalšie informácie o kupujúcom tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje kupujúceho nutné na doručenie tovaru poskytnuté prepravcovi.

 

Alternatívne riešenia sporov

 

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@decorpress.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 055/6220 781
fax č.: 055/ 6224 547
Platné od 15.3.2019