1.Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto Obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom e-shopu www.decorpress.sk. Nákup tovaru v ich zmysle môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby (ďalej len „kupujúci“ alebo „zákazník“) bez obmedzenia s tým, že súhlasí, že takto uzavreté kúpne zmluvy sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami, ustanoveniami reklamačného poriadku a príslušnými právnymi predpismi.

1.2 Predávajúcim sa v týchto Obchodných podmienkach rozumie spoločnosť Decorpress s.r.o., so sídlom: Svätopluková 1140/24, 075 01  Trebišov, Slovenská republika, IČO: 50220144,  DIČ: 2120248163, Ič DPH SK2120248163, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 38836/V-Zbl (ďalej ako „predávajúci“ alebo „Decorpress s.r.o.“).

 

2. Postup objednávania      

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitosti požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.

2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obidve zúčastnené strany.

2.3 Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil alebo bol predávajúcim oboznámený o hlavných vlastnostiach tovaru, o jeho celkovej cene a ostatných nákladoch, a to nákladoch na dodanie, resp. dopravu (celková cena a náklady ďalej len „cena“), ako aj o tom, že túto výšku ceny je povinný predávajúcemu uhradiť a že si zvolil vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných predávajúcim, o dodacích podmienkach, lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar, vrátane poskytnutia služby dodania. Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme Decorpress s.r.o., o čom bude kupujúci informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky. Toto e-mailové oznámenie o prijatí objednávky nie je akceptovaním návrhu spotrebiteľa na uzavretie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú až po preverení spotrebiteľovej objednávky odoslaním ďalšieho emailu, ktorého predmetom bude akceptácia objednávky s grafickým návrhom alebo odoslaním e-mailového potvrdenia o tom, že tovar je pripravený na vyzdvihnutie, resp. že bol expedovaný.

2.4 Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Obchodných podmienok, ktorá nadobúda účinnosť dňom uverejnenia aktualizovaného  znenia Obchodných podmienok na internetovej stránke www.decorpress.sk . V prípade uzavretej zmluvy o kúpe tovaru sa však táto zmluva riadi Obchodnými podmienkami platnými v čase, v ktorom  bola uzavretá. Tieto Obchodné podmienky sú platné od 15.03.2019 a plne nahradzujú predchádzajúce Obchodné podmienky.

3. Platobné podmienky

3.1 Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH. Úhrada je možná len platbou vopred. Kupujúci môže platiť Bankovým prevodom, Platobným systémom GoPay alebo službou PayPal.

4. Dodacie podmienky

4.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 7 až 10 pracovných dní od potvrdenia grafického návrhu alebo od uhradenia ceny uvedenej v objednávke.

4.2. Ak vyššie uvedená doba dodania bude z technických príčin nesplniteľná, Predávajúci sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať kupujúceho a ak nedôjde k dohode predávajúceho a kupujúceho o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o náhradnom plnení, predávajúce sa zaväzuje najneskôr do 15 dní od oznámenia nesplniteľnosti vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe ceny objednávky ak sa strany nedohodnú inak.

5. Vlastný námet

5.1 Na tlač vlastného obrázka musí kupujúci vlastniť licenčné práva k používaniu danej grafiky. V prípade, ak si kupujúci nie je istý právom na použitie daného motívu, kupujúci má povinnosť kontaktovať  príslušného majiteľa práv. V nejasných prípadoch sa takéto motívy nemôžu použiť.  Za grafiky nahraté kupujúcim do online návrhára berie zodpovednosť kupujúci. Používanie známych ochranných známok alebo firemných log spravidla znamená takisto porušovanie autorských práv jednotlivých majiteľov. Pokiaľ tretia strana uplatní voči prevádzkovateľom online obchodu Decorpress svoje nároky z porušenia vlastníckych alebo autorských práv, kupujúci je povinný prevádzkovateľa online obchodu Decorpress od týchto oprávnených nárokov oslobodiť a uhradiť náklady na obhajobu.

5.2 Predávajúci si vyhradzuje právo, v odôvodnených prípadoch uvedených v ďalších bodoch odmietnuť výrobu personalizovanej servítky a objednávku nevybaviť s udaním dôvodu. V takom prípade bude finančná úhrada vrátená v plnej výške objednávateľovi do 14 dní odo dňa doručenia objednávky spolu s predlohou.

5.3 Dôvody odmietnutia vlastného námetu

a) Obrazovú predlohu je možné zamietnuť z dôvodu nevyhovujúcich technických parametrov, ktoré ovplyvňujú kvalitu výsledného produktu a z dôvodu nevhodného námetu.

b) Nevyhovujúce technické parametre obrazovej predlohy sú: nevyhovujúca veľkosť, slabá ostrosť, veľmi tmavý alebo veľmi svetlý farebný kontrast.

c) Nevhodnosť námetu posúdi predávajúci.

6. Právo zákazníka odstúpiť od zmluvy

6.1  Kupujúci, ktorý vo vzťahu k predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci prevezme objednaný tovar.

6.2 Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na adrese sídla predávajúceho uvedenej vyššie alebo e-mailom na adrese info@decorpress.sk. Kupujúci je na odstúpenie od zmluvy oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto Obchodných podmienok. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša kupujúci ako spotrebiteľ.

6.3 Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

6.4 Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu. Predávajúci použije rovnakú platobnú metódu akú použil kupujúci, ak sa nedohodnú inak.

6.5 V súlade so zákonom nemôže kupujúci (zákazník) odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;
c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
d) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil;
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
g) poskytovanie elektronického obsahu inak, ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy. 

7. Reklamačný poriadok (Záruka, reklamácie, doklady)

 1. Predávajúci dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú spolu s tovarom, to znamená: Faktúru – daňový doklad alebo bude Faktúra – daňový doklad zaslaná v elektronickej podobe na email uvedený v objednávke kupujúceho.
 2. Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku výslovne uvedenú vo faktúre (Dodacom liste – dodací list slúži zároveň ako záručný list), ak to nie je v dodacom liste uvedené tak minimálna záruka je 24 mesiacov odo dňa predaja. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
 3. Pri závadách na tovare, ktoré sa dajú odstrániť, má kupujúci právo, aby ich predávajúci odstránil bezplatne, načas a riadne.
 4. Kupujúci môže požadovať namiesto odstránenia chyby požadovať aj výmenu tovaru, alebo výmenu len časti tovaru.
 5. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybný tovar za bezchybný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 6. Ak ide o chybu na tovare, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne využívať, má kupujúci právo tovar vymeniť alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide o odstrániteľné chyby, no kupujúci nemôže tovar riadne využívať.
 7. Ak ide o iné neodstrániteľné chyby, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny.
 8. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianského zákonníka (bod 8.3-8.5 týchto obchodných a reklamačných podmienok) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Obč. zák. ( bod 8.6 a bod 8.7 týchto obchodných a reklamačných podmienok)n tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na svoje webstránke a kupujúci si ich mal možnosť prečítať pred odoslaním objednávky.
 9. Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru v zmysle platný predpisov a kupujúci je povinný reklamáciu si uplatniť u predávajúceho. Informácie o záručných a pozáručných opravách poskytne predávajúci kupujúcemu na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom emailu.
 10. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda článok 7 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na svojej webstránke a kupujúci si ich mal možnosť v čase pred odoslaním objednávky prečítať.
 11. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 12. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu na adrese sídla predávajúceho tak, že doručí tovar predávajúcemu a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo, napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je Prílohou č. 2 týchto Obchodných a reklamačných podmienok.
 13. Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme emailu alebo písomne.
 14. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začatia reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa začatia reklamačného konania. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 15. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže
  zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 16. Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých, s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 17. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť chybný tovar za iný bezchybný tovar s rovnakými alebo
  lepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 18. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich
  spôsobov:
  – odovzdaním opraveného tovaru;
  – výmenou tovaru,
  –  vrátením kúpnej ceny tovaru,
  –  vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
  –  písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
  –  odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
 19. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie
  kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 20. Ustanovenia článku. 7 týchto reklamačných a obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa.

Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (emailom na info@decorpress.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci – spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

8. Ochrana osobných údajov

Odoslaním objednávky dáva kupujúci svoj súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a to až do doby písomného vyjadrenia Kupujúceho o nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu Decorpress s.r.o., Svätopluková 1140/24, 07501 Trebišov.
Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje kupujúceho a ani ďalšie informácie o kupujúcom tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje kupujúceho nutné na doručenie tovaru poskytnuté prepravcovi.

9. Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Košický kraj Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1    Odbor výkonu dozoru  tel. č.: 055/6220 781  fax č.: 055/ 6224 547

Platné od 18.10.2019

Príloha č. 1 Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy (stiahnuť)
Príloha č. 2 Reklamačný formulár(stiahnuť)