Obchodné a reklamačné podmienky

  1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto Obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom e-shopu www.decorpress.sk. Nákup tovaru v ich zmysle môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby (ďalej len „kupujúci“ alebo „zákazník“) bez obmedzenia s tým, že súhlasí, že takto uzavreté kúpne zmluvy sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami, ustanoveniami reklamačného poriadku a príslušnými právnymi predpismi.

1.2 Predávajúcim sa v týchto Obchodných podmienkach rozumie spoločnosť Decorpress s.r.o., so sídlom: Svätopluková 1140/24, 075 01  Trebišov, Slovenská republika, IČO: 50220144,  DIČ: 2120248163, Ič DPH SK2120248163, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 38836/V-Zbl (ďalej ako „predávajúci“ alebo „Decorpress s.r.o.“).

2. Postup objednávania      

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitosti požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.

2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obidve zúčastnené strany.

2.3 Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 1 hodiny od jej odoslania. (Prevádzkovateľ začne objednávku vybavovať najskôr po 1 hodine od prijatia objednávky).

2.4 Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil alebo bol predávajúcim oboznámený o hlavných vlastnostiach tovaru, o jeho celkovej cene a ostatných nákladoch, a to nákladoch na dodanie, resp. dopravu (celková cena a náklady ďalej len „cena“), ako aj o tom, že túto výšku ceny je povinný predávajúcemu uhradiť a že si zvolil vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných predávajúcim, o dodacích podmienkach, lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar, vrátane poskytnutia služby dodania. Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme Decorpress s.r.o., o čom bude kupujúci informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky. Toto e-mailové oznámenie o prijatí objednávky nie je akceptovaním návrhu spotrebiteľa na uzavretie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú až po preverení spotrebiteľovej objednávky odoslaním ďalšieho emailu, ktorého predmetom bude akceptácia objednávky s grafickým návrhom alebo odoslaním e-mailového potvrdenia o tom, že tovar je pripravený na vyzdvihnutie, resp. že bol expedovaný.

2.5 Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Obchodných podmienok, ktorá nadobúda účinnosť dňom uverejnenia aktualizovaného  znenia Obchodných podmienok na internetovej stránke www.decorpress.sk . V prípade uzavretej zmluvy o kúpe tovaru sa však táto zmluva riadi Obchodnými podmienkami platnými v čase, v ktorom  bola uzavretá. Tieto Obchodné podmienky sú platné od 15.03.2019 a plne nahradzujú predchádzajúce Obchodné podmienky.

  1. Platobné podmienky

3.1 Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH. Úhrada je možná len platbou vopred. Kupujúci môže platiť Bankovým prevodom, Platobným systémom GoPay alebo službou PayPal.

  1. Dodacie podmienky

4.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 7 až 10 pracovných dní od potvrdenia grafického návrhu alebo od uhradenia ceny uvedenej v objednávke.

4.2. Ak vyššie uvedená doba dodania bude z technických príčin nesplniteľná, Predávajúci sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať kupujúceho a ak nedôjde k dohode predávajúceho a kupujúceho o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o náhradnom plnení, predávajúce sa zaväzuje najneskôr do 15 dní od oznámenia nesplniteľnosti vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe ceny objednávky ak sa strany nedohodnú inak.

  1. Storno objednávky

5.1 Ustanoveniami tohto článku nie je dotknuté právo kupujúceho, ktorý vystupuje a na www.decorpress.sk ako spotrebiteľ, na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle príslušných právnych predpisov, ako je to uvedené v článku 6 nižšie.

5.2 Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 1 hodiny od jej odoslania. (Predávajúci začne objednávku vybavovať najskôr po 1 hodine od prijatia objednávky).

5.3 Na tlač vlastného obrázka musí kupujúci vlastniť licenčné práva k používaniu danej grafiky. V prípade, ak si kupujúci nie je istý právom na použitie daného motívu, kupujúci má povinnosť kontaktovať  príslušného majiteľa práv. V nejasných prípadoch sa takéto motívy nemôžu použiť.  Za grafiky nahraté kupujúcim do online návrhára berie zodpovednosť kupujúci. Používanie známych ochranných známok alebo firemných log spravidla znamená takisto porušovanie autorských práv jednotlivých majiteľov. Pokiaľ tretia strana uplatní voči prevádzkovateľom online obchodu Decorpress svoje nároky z porušenia vlastníckych alebo autorských práv, kupujúci je povinný prevádzkovateľa online obchodu Decorpress od týchto oprávnených nárokov oslobodiť a uhradiť náklady na obhajobu.

5.4 Predávajúci si vyhradzuje právo, v odôvodnených prípadoch uvedených v ďalších bodoch odmietnuť výrobu personalizovanej servítky a objednávku nevybaviť s udaním dôvodu. V takom prípade bude finančná úhrada vrátená v plnej výške objednávateľovi do 15 dní odo dňa doručenia objednávky spolu s predlohou.

5.5 Dôvody odmietnutia vlastného námetu

a) Obrazovú predlohu je možné zamietnuť z dôvodu nevyhovujúcich technických parametrov, ktoré ovplyvňujú kvalitu výsledného produktu a z dôvodu nevhodného námetu.

b) Nevyhovujúce technické parametre obrazovej predlohy sú: nevyhovujúca veľkosť, slabá ostrosť, veľmi tmavý alebo veľmi svetlý farebný kontrast.

c) Nevhodnosť námetu posúdi predávajúci.

6. Právo zákazníka odstúpiť od zmluvy

6.1  Kupujúci, ktorý vo vzťahu k predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci prevezme objednaný tovar.

6.2 Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na adrese sídla predávajúceho uvedenej vyššie alebo e-mailom na adrese info@decorpress.sk. Kupujúci je na odstúpenie od zmluvy oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto Obchodných podmienok. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša kupujúci ako spotrebiteľ.  Formulár na odstúpenie od zmluvy si môžte stiahnúť tu.

6.3 Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

6.4 Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu.

6.5 V súlade so zákonom nemôže kupujúci (zákazník) odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;

b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;

c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;

d) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil;

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

g) poskytovanie elektronického obsahu inak, ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 7. Záruka, reklamácie, doklady

1. Predávajúci dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú spolu s tovarom, to znamená: Faktúru – daňový doklad alebo bude Faktúra – daňový doklad zaslaná v elektronickej podobe na email uvedený v objednávke kupujúceho.

2. Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku výslovne uvedenú vo faktúre (Dodacom liste – dodací list slúži zároveň ako záručný list), ak to nie je v dodacom liste uvedené tak minimálna záruka je 24 mesiacov odo dňa predaja.

3. Kupujúci je povinný informovať predávajúceho na kontaktnom telefónnom čísle, alebo kontaktnej emailovej adrese o prípadnom poškodení objednaného tovaru treťou stranou (prepravcom) najneskôr nasledujúci deň po prevzatí tovaru, inak kupujúci stráca nárok na uplatnenie reklamácie.

4. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne predávajúcim, alebo výrobcom tovaru zmocnená.

5. Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (emailom na info@decorpress.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci – spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

  1. Ochrana osobných údajov

Odoslaním objednávky dáva kupujúci svoj súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a to až do doby písomného vyjadrenia Kupujúceho o nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu Decorpress s.r.o., Svätopluková 1140/24, 07501 Trebišov.

Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje kupujúceho a ani ďalšie informácie o kupujúcom tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje kupujúceho nutné na doručenie tovaru poskytnuté prepravcovi.

  1. Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Košický kraj Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1    Odbor výkonu dozoru  tel. č.: 055/6220 781  fax č.: 055/ 6224 547

Platné od 15.3.2019

 

Príloha č. 1 Obchodných podmienok

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Spoločnosti Decorpress s.r.o., so sídlom: Svätopluková 1140/24, 075 01 Trebičov, IČO: 50220144,

týmto oznamujem / oznamujeme*, že odstupujem / odstupujeme* od zmluvy na tento tovar / od zmluvy o poskytnutí tejto služby*:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dátum objednania / dátum prijatia* : ………………………………..

Meno a priezvisko spotrebiteľa / spotrebiteľov*: …………………………………………………………………………….

Adresa spotrebiteľa / spotrebiteľov*: ……………………………………………………………………………………………

Podpis spotrebiteľa / spotrebiteľov* (ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

 

……………………………………………………

Dátum: ………………………………………..

* Nehodiace sa prečiarknite.