Informácie o získavaní a spracúvaní osobných údajov

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie“) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“)

Úvod

Spoločnosť Decorpress s. r. o., Svätopluková 1140/24, 075 01 Trebišov, IČO: 502 201 44 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,  oddiel: Sro, vložka č. 38836/V-Zbl ako Prevádzkovateľ (ďalej ako „prevádzkovateľ“) týmto chce informovať návštevníkov svojej webovej stránky o získavaní a spracúvaní ich osobných údajov. Tieto informácie sú určené pre našich zákazníkov, obchodných partnerov.

Zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené v nariadení alebo v zákone. Ako prevádzkovateľ zodpovedáme za ochranu Vašich osobných údajov, ktoré sme od Vás získali alebo získavame v súlade s nariadením a zákonom v rozsahu a spôsobom podľa informácií uvedených v tomto prehlásení.

Vaše osobné údaje budú uchovávané a zálohované bezpečne, v súlade s našou bezpečnostnou politikou a to po dobu, ktorá je uvedená nižšie.

Prístup k Vašim osobným údajom budú mať príjemcovia a nami poverené osoby, ktoré ich spracúvajú na základe našich pokynov a v súlade s našou bezpečnostnou politikou.

Zdroj získavania osobných údajov

Vaše osobné údaje získavame predovšetkým priamo od Vás, a to vtedy, keď nám ich dobrovoľne poskytujete v súvislosti s dopytom alebo žiadosťou o naše produkty, ktoré nám adresujete osobne, telefonicky, písomne poštou alebo elektronicky a prostredníctvom nášho e-shopu, a to na základe Vašej žiadosti.

V prípade, ak ste zamestnancom nášho obchodného partnera, ktorý je právnickou osobou, prípadne živnostníkom, ktorý si Vás určil ako svoju oprávnenú osobu pre jednotlivé oblasti komunikácie týkajúce sa dodávky produktov a služieb v rámci zmluvných vzťahov, osobné údaje získavame od Vášho zamestnávateľa; poskytnutím údajov, ktoré sú obsahom tejto informácie nie je dotknutá informačná povinnosť Vášho zamestnávateľa v rozsahu podľa článku 13 nariadenia, resp. § 19 zákona pri získavaní a spracúvaní Vašich osobných údajov v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom zamestnanca a zamestnávateľa.

Aké osobné údaje od Vás získavame?

Údaje, ktoré štandardne spracúvame o zákazníkoch, obchodných partneroch, zahŕňajúc osobné údaje ich zamestnancov:

Identifikačné a kontaktné údaje: hlavne meno, priezvisko, kontaktná a doručovacia poštovná adresa, telefonické kontakty, e-mailové kontakty, a v prípade, že ste podnikateľ, tiež Váš obchodný názov, adresa miesta podnikania alebo sídla, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo.

Údaje o nákupoch a zľavách: informácie o Vašej objednávke v našom eshope (najmä číslo objednávky, dátum nákupu, typ a množstvo objednaného tovaru, kúpna cena objednaného tovaru, spôsob doručenia a platby, stav objednávky).

Bankové, finančné a transakčné údaje: číslo kreditnej karty, údaje o bankovom účte, údaje o platbách.

Informácie vytvorené našou spoločnosťou v dôsledku uzavretia príslušnej zmluvy: dátum a číslo vystaveného účtovného a daňového dokladu, typ a množstvo zakúpeného tovaru alebo služby, kúpna cena zakúpeného tovaru alebo služby, dátum a spôsob zaplatenia ceny za tovar alebo službu, dátum a spôsob doručenia tovaru.

Informácie súvisiace s prípadným odstúpením od zmluvy uzatvorenej pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (najmä dátum odstúpenia, spôsob vysporiadania už zrealizovaného nákupu).

Informácie súvisiace s Vami uplatnenou reklamáciou zakúpeného tovaru/služby (najmä dátum uplatnenia reklamácie, čísla a údaje reklamačných dokumentov, popis reklamovanej vady, požadovaný spôsob vybavenia reklamácie, spôsob vybavenia reklamácie, dátum vybavenia reklamácie).

Informácie o Vašom hodnotení: nášho internetového obchodu a zakúpeného výrobku/služby.

Nevyhnutnosť poskytnutia osobných údajov

Vaše osobné údaje od Vás nevyhnutne potrebujeme, pretože v prípade ich neposkytnutia nemôže dôjsť k vzniku zmluvného vzťahu medzi dodávateľom a odberateľom, keďže v súlade so zákonom NR SR č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), je Vaša identifikácia ako zmluvnej strany jednou z podstatných náležitostí zmluvy. Ak by ste sa však rozhodli neposkytnúť nám Vaše telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, nebráni to vzniku zmluvného vzťahu, avšak naša vzájomná komunikácia nebude taká efektívna ako keby ste nám ich poskytli. V prípade neposkytnutia e-mailovej adresy Vám zároveň nebudeme môcť zasielať elektronické vyúčtovacie faktúry, ktoré Vám vystavíme na základe Zmluvy a budeme môcť Vám ich zasielať iba poštou.

Príjemcovia osobných údajov

Všetky Vaše osobné údaje budú ukladané v našich interných systémoch a budú nami ďalej poskytované rôznym spolupracujúcim subjektom. Príjemcami osobných údajov môžu byť:

 • kontrolné, dozorné a iné štátne orgány v rámci výkonu ich činnosti v zmysle osobitného právneho predpisu (napr. Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad na ochranu osobných údajov, Daňový úrad a pod.),
 • súdy a orgány činné v trestnom konaní na základe ich vyžiadania, alebo v rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa pri preukazovaní, uplatňovaní a obhajovaní právnych nárokov,
 • zmluvne poverení poskytovatelia služieb, ktorí:
 • pre nás zabezpečujú doručovanie Vami objednaného tovaru (slovenská pošta, doručovatelia, kuriér),
 • pre nás zabezpečujú on-line platobné služby (prevádzkovatelia platobných brán),
 • sa podieľajú na vybavovaní a vysporiadaní Vami uplatnených reklamácií (výrobcovia alebo dodávatelia tovaru),
 • nám poskytujú právne služby, najmä pre nás zabezpečujú ochranu našich právom chránených záujmov a zastupujú nás pri určení, obhajobe a vymáhaní našich právnych nárokov (advokáti, exekútori).

Za účelom zvýšenia zážitku z návštevy webovej stránky spoločnosť spolupracuje s nasledujúcimi spoločnosťami: Google Slovakia, s. r. o., Facebook Ireland Ltd.

So všetkými sprostredkovateľmi máme riadne uzavreté zmluvy, na základe ktorých sme zabezpečili ochranu Vašich osobných údajov. Dbáme na to, aby títo sprostredkovatelia zabezpečili primeranú úroveň ochrany osobných údajov, v súlade s platnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na ochranu osobných údajov.

Informácie o konkrétnom obchodnom partnerovi, ktorému môžu byť sprístupnené Vaše osobné údaje v konkrétnom prípade, Vám oznámime na základe Vašej žiadosti zaslanej na adresu sídla našej spoločnosti alebo na e-mailovú adresu info@decorpress.sk.

Účel a doba spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje získavame a ďalej spracúvame na nasledovné účely:

 • Registrácia v e-shope a prevádzka e-shopu

Na zabezpečenie registrácie v e-shope a zabezpečenie prevádzky e-shopu. Právnym základom spracúvania osobných údajov na tento účel je článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia, t.j. žiadosť dotknutej osoby, aby sa vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy v zmysle Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.

Osobné údaje v e-shope sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.

 • Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií

Na plnenie zmluvných povinností v rámci Vašej objednávky cez e-shop, na základe ktorej Vám budeme ako nášmu odberateľovi dodávať produkty, ako aj ďalších povinností súvisiacich so správou objednávok, preberaním a odovzdávaním tovaru, vybavovaním reklamácií a sťažností, fakturáciou v súvislosti s dodávkou tovaru a služieb, uchovávaním s tým súvisiacej dokumentácie a záznamov, vzájomnou komunikáciou zmluvných strán a pod.. Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je čl. 6 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia, t.j. plnenie zmluvy a  splnenie  zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich najmä zo zákona NR SR č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je v tomto prípade zmluvnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia osobných údajov nebude možné s dotknutou osobou uzatvoriť zmluvný vzťah.

Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelov ich spracúvania, najdlhšie však po dobu trvania zmluvného vzťahu. Po ukončení zmluvného vzťahu, budú Vaše osobné údaje už iba uchovávané, a to po dobu 10 rokov od skončenia zmluvy, pretože povinnosť uchovávať zmluvu a účtovné a daňové doklady súvisiace so zmluvou, ktoré obsahujú Vaše osobné údaje nám vyplýva zo všeobecne záväzných predpisov, najmä zo zákona o účtovníctve.

 • Plnenie zmluvných povinností

Na plnenie zmluvných povinností alebo vykonanie opatrení na Vašu žiadosť predtým, než s Vami uzatvoríme zmluvu, najmä na účely spracovania a zasielania cenových ponúk, prípravy a uzatvárania zmlúv, evidenciu zmlúv vrátane všetkých ich zmien v našom internom systéme, kontrolu plnenia zmlúv a povinností zmluvných strán najmä v rámci kúpnych zmlúv a rámcových zmlúv, ako aj ďalších povinností súvisiacich so správou zmlúv, preberaním a odovzdávaním tovaru, riešenia poistných udalostí, vybavovaním reklamácií a sťažností, fakturáciou v súvislosti s dodávkou tovaru a služieb, uchovávaním s tým súvisiacej dokumentácie a záznamov, vzájomnou komunikáciou zmluvných strán a pod.. Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je čl. 6 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia, t.j. plnenie zmluvy a  splnenie  zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich najmä zo zákona NR SR č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je v tomto prípade zmluvnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia osobných údajov nebude možné s dotknutou osobou uzatvoriť zmluvný vzťah.

Po ukončení zmluvného vzťahu, budú Vaše osobné údaje už iba uchovávané, a to po dobu 10 rokov od skončenia zmluvy, pretože povinnosť uchovávať zmluvu a účtovné a daňové doklady súvisiace so zmluvou, ktoré obsahujú Vaše osobné údaje nám vyplýva zo všeobecne záväzných predpisov, najmä zo zákona o účtovníctve.

 • Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom

Spoločnosť spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory najmä nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo Vašej objednávky.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR . Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou je nevyhnutné na poskytnutie podpory.

Osobné údaje v rámci poskytovania zákazníckej podpory prostredníctvom e-mailu budú spracúvané počas trvania záručnej lehoty zakúpeného tovaru (po dobu 2 rokov).

 • Riešenie sťažností zákazníkov

Spoločnosť spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.

 • Uplatňovanie práv dotknutých osôb

Je zákonnou povinnosťou prevádzkovateľa zabezpečiť riadne vybavenie žiadostí, ktorými si uplatňujú svoje práva dotknuté osoby v súlade s nariadením.

Vaše osobné údaje spracúvané na účel riadneho vybavenia práv dotknutých osôb, môžu byť v prípade, že si právo dotknutej osoby uplatníte, spracúvané po dobu 5 rokov.

 • Uplatňovanie nárokov spoločnosti

Spoločnosť spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou, údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti. Oprávneným záujmom spoločnosti je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti.

V prípade, ak budeme voči Vám uplatňovať právne nároky a viesť súdne alebo správne konanie alebo ak budete právne nároky uplatňovať Vy voči nám a viesť voči nám súdne alebo správne konanie, osobné údaje budú spracúvané na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov až do právoplatného skončenia takéhoto konania.

V prípade, že ste nesplnili svoj záväzok voči našej spoločnosti, že nám z dôvodov na vašej strane vznikla škoda, alebo v prípade, že naopak Vy uplatňujete svoje nároky voči našej spoločnosti určitými právnymi prostriedkami, prípadne reálne hrozí, že v budúcnosti dôjde k uvedeným situáciám, môžeme Vaše osobné údaje v celom vyššie uvedenom  rozsahu spracovávať na základe oprávneného záujmu našej spoločnosti spočívajúceho vo vymáhaní našich pohľadávok a/alebo ochrane práv a právom chránených záujmov našej spoločnosti (napr. určenie, obhajoba alebo vymáhanie právnych nárokov pred súdom alebo orgánom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov). Pre tento účel uchovávame Vaše osobné údaje po zákonom stanovenú premlčaciu dobu.

 • Plnenie zákonných povinností spoločnosti

Spoločnosť spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až m) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti. Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou.

Pre tento účel uchovávame Vaše osobné údaje v súlade lehotami určenými zákonmi vzťahujúcimi sa na spoločnosť a to najmä podľa zákona o účtovníctve a zákona o archívoch a registratúrach.

Prenos do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii

Niektoré technické riešenia, ktoré využívame najmä pri vyhodnocovaní výkonnosti našich webových stránok, analýze správania užívateľov na našich webových stránkach a pri zabezpečovaní zobrazovania relevantných reklám na webe, nám poskytujú spoločnosti so sídlom v nečlenskom štáte Európskej únie. Preto v rámci spracovania niektorých údajov, najmä údajov získaných pomocou súborov cookies, môže dôjsť k prenosu týchto údajov na servery daných poskytovateľov umiestnené mimo Európsku úniu.

Odvolanie súhlasu

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje aj na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek tento súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Udelený súhlas môžete odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený.

Automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov z našej strany nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.

Ochrana súkromia na našich webových stránkach

Údaje, ktoré ste poskytli dobrovoľne

Na našich webových stránkach môžete na určitý účel dobrovoľne poskytnúť určité informácie, napr. akékoľvek informácie zadané pri vyjadrení záujmu o kontaktovanie. Takéto údaje môžu obsahovať osobné kontaktné informácie, ako je meno, názov spoločnosti, adresa, telefónne číslo, e-mail adresa a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré poskytnete.

Tieto zhromaždené údaje používame na to, aby sme vás kontaktovali. Z tohto dôvodu môžeme údaje zdieľať s externým partnerom, ak je to potrebné na zodpovedanie Vašich otázok.

Súbory cookie, údaje o použití a podobné nástroje

Pri návšteve našich webových stránok zhromažďujeme prostredníctvom automatizovaných prostriedkov určité informácie ako sú súbory cookie, nástroje na analýzu prehliadača atď.

Deti

Naše webové stránky nie sú zamerané na deti a nepoužívame ich na to, aby sme ich vedome vyžadovali osobné informácie z detí alebo ich uvádzanie na trh deťom. Ak sa dozvieme, že dieťa poskytlo osobné prostredníctvom jednej z našich webových stránok, odstránime tieto informácie z našich systémov.

Vaše ďalšie práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte okrem vyššie uvedených práv najmä nasledovné práva:

 • právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 nariadenia); máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom (ich kópie), ako aj právo na doplňujúce informácie v rozsahu stanovenom článkom 15 nariadenia.

Vo väčšine prípadov Vám tieto kópie Vašich osobných údajov a doplňujúce informácie poskytneme v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

 • právo na opravu osobných údajov (čl. 16 nariadenia); prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Toto právo Vám však umožňuje žiadať od nás, aby sme bez zbytočného odkladu opravili Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnili Vaše osobné údaje, ak sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne.

Vezmite prosím na vedomie, že ste povinný poskytnúť nám len také osobné údaje, ktoré sú úplné a správne, pričom zodpovedáte za pravdivosť osobných údajov, ktoré ste nám poskytli.

 • právo na vymazanie osobných údajov (právo „na zabudnutie“) (čl. 17 nariadenia), a to bez zbytočného odkladu po uplatnení tohto práva, napríklad v prípade, ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo spracúvali, ak ste odvolali svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, na základe ktorého vykonávame spracúvanie Vašich osobných údajov, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov (napríklad Zmluva (alebo iné zmluvy), ktorú máme s Vami uzavretú), ak namietate spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 nariadenia alebo ak Vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s nariadením a zákonom.

Toto Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 nariadenia), v zákonom stanovených prípadoch máte právo od nás žiadať, aby sme prestali spracúvať Vaše osobné údaje, napr. ak namietate správnosť osobných údajov, ktoré o Vás máme, avšak len počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť Vašich osobných údajov, namietate proti spracúvaniu osobných údajov automatizovaným rozhodovaním alebo spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s nariadením a zákonom a namietate vymazanie Vašich osobných údajov, pričom namiesto toho žiadate obmedzenie ich použitia alebo namietate výmaz Vašich osobných údajov, ktoré my ako dodávateľ už nepotrebujeme a chceme ich vymazať, avšak potrebujete ich vy, napríklad v prebiehajúcom súdnom konaní,
 • právo na prenosnosť osobných údajov (čl. 20 nariadenia), to znamená právo získať od nás Vaše osobné údaje, ktoré ste nám predtým poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo požadovať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli ďalšiemu prevádzkovateľovi za splnenia zákonných podmienok; uplatnením tohto práva nie je dotknuté Vaše právo na vymazanie osobných údajov dodávateľom.

Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe Zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou.

 • právo namietať spracúvanie osobných údajov (čl. 21 nariadenia), ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na našom legitímnom oprávnenom záujme alebo ak Vaše osobné údaje spracúvame na účel priameho marketingu našich služieb a produktov, vrátane profilovania pri takomto spracúvaní. V prípade, ak podáte námietku a my nepreukážeme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie Vašich osobných údajov, alebo ak podáte námietku voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na účel priameho marketingu našich služieb a produktov, nebudeme Vaše osobné údaje na tieto účely ďalej spracúvať.
 • právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov, vrátane profilovania ak by takéto automatizované rozhodovanie a profilovanie malo vo vzťahu k Vám právne účinky alebo Vás významne ovplyvňovalo (čl. 22 nariadenia); ako sme však uviedli, pri spracúvaní Vašich osobných údajov z našej strany nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu (čl. 77 nariadenia); ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s nariadením resp. zákonom, môžete podať Úradu na ochranu osobných údajov SR https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. sťažnosť (návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 zákona).

Svoje práva môžete uplatniť aj tu.

Záverečné ustanovenia

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov sa môžete obrátiť priamo na nášho Koordinátora ochrany osobných údajov: info@decorpress.sk, alebo nás môžete kontaktovať osobne aj písomne na adrese nášho sídla.

Tieto informácie sú aktuálne a platné od 1. 1. 2019.

Vyhradzujeme si právo tieto informácie o ochrane osobných údajov kedykoľvek zmeniť, upraviť a aktualizovať. Prosím pravidelne kontrolujte, či ste sa oboznámili s našim najaktuálnejším oznámením.